Besk oss p Facebook!

Forskning


Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling.
Et delmål er økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene
og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. (St.meld. nr.49, s.13, 2008 – 2009)

 

Museumsforskning er den forskningen som drives på museer med utgangspunkt i samlingene og for å videreutvikle disse. Immatrielle kulturminner, handlingsbåren kunnskap, osv. kan også være gjenstand for forskning ved et museum. Forskning er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå kunnskap. Den skal være basert på problemformulering, anerkjente vitenskapelige metoder og teoretisk forankring, og skal formidles i vitenskapelig form. Etter denne definisjonen vil ikke dokumentasjon, innsamling og kunnskapsoppbygging om samlingene kunne likestilles med forskning, selv om disse er utviklingsaktiviteter som kan være ledd i en forskningsprosess eller som kan legge grunnlag for vår forskning. Formidling kan være resultat av kunnskapsoppbygging, men en vitenskaplig forskningsprosess ligger ikke alltid i bunnen. Arbeidsoppgaver som teknisk konservering, vedlikehold av bygninger, utstillinger og annen formidling krever kunnskap og faglig kompetanse, men kan bare regnes som forskning dersom de tar sikte på å utvikle ny kunnskap.

 

Forskning ved Midt-Troms Museum må følgelig være samfunnsrelevant og produsere ny kunnskap som kan belyse regionens kultur og natur i fortid og nåtid fra stadig nye perspektiv. Forskningen vår ivaretar museets egenart og særpreg, men har også utgangspunkt i samfunnsaktuelle spørsmål. Dette forutsetter at forskningen knyttes til hovedtemaer i museets samlinger og at samlingene revitaliseres. Revitalisering vil si å forske på det store, mangfoldige og ofte ubenyttede kildematerialet i samlingene og videreutvikle det gjennom samtidsdokumentasjon. Nye problemstillinger og metodiske tilnærminger vil gi bedre grunnlag for å videreutvikle samlingene til å speile samtiden og for å utvikle nye tema som kan belyse sentrale sider ved dagens samfunn. Forskningen vår skal bidra til å utnytte våre samlingers forskningspotensial, heve ansattes kunnskap og kompetanse og synliggjøre Midt-Troms Museum som forskningsinstitusjon og samarbeidspartner. Våre forskningsresultater formidles i vitenskaplig og populærvitenskaplig form gjennom utstillinger og publikasjoner, og legger et grunnlag for museets øvrige publikumstilbud. Forskningen vår kjennetegnes altså som spesifikke for et museum. Ett er at forskningen tematisk vil være knyttet til museets temaområder. Det andre er at forskningen må ses i sammenheng med museenes øvrige sentrale oppgaver: innsamling, bevaring og formidling. Et tredje er at museet er en viktig samfunnsinstitusjon som skal stå i kontinuerlig dialog med publikum.0
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
      Kalkuler frakt