Besk oss p Facebook!

Ramsar


Ramsarkonvensjonen
Ramsarkonvensjonen, egentlig "Konvensjonen om våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat", ble vedtatt i den Iranske byen Ramsar 2. februar 1971. Det var 18 nasjoner deltok arbeidet med konvensjonen som trådte i kraft 21. desember 1975. http://www.ramsar.org/

Det er 169 land som har sluttet seg til avtalen i januar 2016. Til sammen er det 2225 områder i verden som har Ramsarstatus, og disse utgjør et samlet areal på 215 570 km² (januar 2016). http://www.ramsar.org/country-profiles

Norge har 63 områder mer Ramsarstatus. Av disse er ett på Bjørnøya og 8 på Svalbard. Ved å gå inn på nettstedet for Ramsarområder i Norge får du opp detaljer på engelsk.  http://www.ramsar.org/wetland/norway

Det ble 12 nye Ramsarområder i Norge i 2013. http://miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/Juli-2013/Norge-har-fatt-tolv-nye-Ramsar-omrader/

Ramsarområder i Troms

 Troms har fire verneområder med Ramsarstatus;

 • Evenes våtmarksystem (Tennevatn og Myrvatn naturreservater), vernet 1995, Ramsar 2011
 • Målselvdeltaet naturreservat, vernet 1995, Ramsar 2011
 • Balsfjord våtmarksystem (Sørkjosleira og Kobbevågen naturreservater), vernet 1995, Ramsar 2002
 • Reisadeltaet naturreservat, vernet 1995, Ramsar 2011

Alle områdene er vernet med egen verneforskrift og er beskrevet i Miljødirektoratets Naturbase. Det finnes i Troms også en rekke verneområder og ikke vernede våtmarksområder, både på kysten, i dalene og i fjellet som er av betydning for fuglelivet og som bidrar til Ramsarområdenes funksjon og viktighet. Til sammen er utgjør Ramsarområder i Troms 31 022 daa, eller over 31 kvadratkilometer.

Interaktivt kart der du kan zome inn og finne informasjon om fredede områder i Troms http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=473364|7581645|937786|7808440&layers=40:62;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100

Evenes våtmarksystem med Tennevatn og Myrvatn

(Sommervatnet, Nautå og Kjerkvatnet hører til Evenes våtmarksystem men ligger i Evenes kommune, Nordland)

Tennvatn (Skånland kommune) 630 daa
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1995-12-08-1020
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000122

Myrvatn (Skånland kommune) 916 daa
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1995-12-08-1019?q=Myrvatnet
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000100

Evenes flyplass ligger nederst til venstre på kartet.

Flyfoto av Målselvdeltaet viser at det transporters store mengder grus og sand som avsettes ved elvas utløp. Løpet skifter stadig, og landskapet endrer seg. De store holmene brukes til beite om sommeren.

Ved Kjerresnes har Målselva har sitt utløp i Målselvfjorden og Malangen.

Vassbruna til venstre, Målsnes til høyre og Malangshalvøya i bakgrunnen.

Balsfjord våtmarksystem med Sørkjosleira og Kobbevågen naturreservat

Sørkjosleira (Balsfjord kommune) 3 730 daa
http://www.miljødirektoratet.no/old/dirnat/attachment/1673/DN-utredning%201-2007_nett.pdf
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000233

Sørkjosleira fredningsområde i Balsfjord sett mot øst fra Balsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter på Storsteinnes. Verneområdet strekker seg hele vegen fra Fjordmuseet til Markenes under Store Russetind og Rakeltind til venstre, og Høltind, Storvasstind og Svendsborgtind til høyre for Markenesdalen.

Sangsvanene stopper gjerne i Kobbevågen på trekket.

Reisafjorden mot Sørkjosen lufthavn og fjellet Storsteet til høyre i bakgrunnen. Verneområdet  omfatter de store mudderflatene og strekker seg fra flyplassen til motsatt side av fjorden.

Andre fredningsområder i Midt-Troms

 http://fylker.miljostatus.no/Troms/Tema-A-A/Naturomrader/Naturvernomrader/Kommunevis-oversikt-over-verneomrader/

 

Karter viser ikke verneområder utenfor Midt-Troms kommunene, med unntak av Kobbevågen (Tromsø kommune) som er en del av Balsfjord våtmarksystem, og Lyngen landskapsvernområde (Lyngen og Tromsø kommuner) som strekker seg ut av Midt-Troms.

 

Linker til Våtmarksentere i Norge

Balsfjord                     https://www.mtmu.no/?page_id=256
Tønsberg                    https://www.facebook.com/pages/Holmen-Våtmarksenter
Nordre Øyeren           http://fetsundlenser.no/nordre-oyeren-vatmarkssenter.html
Lista fyr                        http://www.listafuglestasjon.no/

Kvassheim fyr             http://www.friluftsfyret-kvassheim.no/opningstider.html
Værlandet                    http://norsksjofuglsenter.no/en/
Kjerringøy                    http://www.zahlfjosen.no/ramsalten.html
Gjesvær                         http://www.sjofuglsenter.no/hjem.186192.no.html
Dokkadeltaet               http://www.dokkadelta.no/
Trondheimsfjorden    http://trondheimsfjordenvatmarkssenter.no/
Ørlandet                        http://orlandvatmarkssenter.blogspot.no/
Fornebulandet             http://www.fornebulandet.no/Naromradet/Natur--miljo/Vatmarkssenter/
Østensjøvannet           http://www.ostensjovannet.no/
Mosvatnet                     http://mostun.no/rogaland/jaeren-vaatmarksenter/
Runde                             http://www.rundecentre.no/
Stabbursnes                 http://www.stabbursnes.no/?lang=nb

Andre viktige dokumenter og nettsteder

 Den norske våtmarksarven. Handlingsplan for styrking av arbeidet med Ramsarområder og andre våtmarker i Norge 2007 -2010.
http://www.miljødirektoratet.no/old/dirnat/attachment/1673/DN-utredning%201-2007_nett.pdf

 

CEPA – handlingsplan for våtmarker

Handlingsplanen er ment å bidra til en bedre ivaretakelse av våtmark i Norge ved å øke kunnskapen om våtmarkers verdi for mennesker og naturens mangfold.
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.miljodirektoratet.no%2Fold%2Fdirnat%2Fattachment%2F2382%2FDN-utredning-9-2011_endelig.pdf&ei=06ZgVNOKAYuWaqe6gPgE&usg=AFQjCNEvTiIZW9iuh_Gn6oMcmlZlzLfhdg&sig2=6t68d0fjKceVBJodb1sbdg&bvm=bv.79189006,d.d2s

 

CEPA Action plan for wetlands (English)

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.miljodirektoratet.no%2FDocuments%2Fpublikasjoner%2FM76%2FM76.pdf&ei=06ZgVNOKAYuWaqe6gPgE&usg=AFQjCNHXbBPAEYZEcJcdTfYRpSOAJBuVRQ&sig2=WLjry3aM0zbe9_wzDYzdIQ&bvm=bv.79189006,d.d2s

 

Nordisk-Baltisk samarbeid om våtmarkforvaltning (inkluderer Grønland)

http://www.norbalwet.org/0
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tomGå tilbake til nettbutikken
   Kalkuler frakt